• Due diligence je proces u kojem zainteresirana strana (npr. potencijalni kupac tvrtke) provjerava relevantne pojedinosti iz poslovanja kako bi se identificirali rizici i na temelju toga analiziralo moguće načine minimiziranja eventualnog negativnog utjecaja tih rizika. Razumni investitor će težiti maksimalnom reduciranju rizika, ali ne nužno i njegovoj potpunoj eliminaciji (jer je to u praksi teško izvedivo odnosno iznimno skupo).
 • Konkretna područja obuhvaćena due diligenceom ovise o prirodi transakcije i potrebama investitora. Sveobuhvatni due diligence (u smislu širine) obično pokriva (a) financijski, (b) pravni, (c) komercijalni, i (d) tehnički aspekt poslovanja. Jednako tako, ovisno o potrebama, određuje se željena "dubina"  odnosno razina detalja za svaki od navedenih aspekata.
 • GRUBIŠIĆ & Partneri posjeduju sva relevantna znanja te u sklopu svojih usluga nudimo:
  • Samostalno obavljanje financijskog due diligencea
  • Organizaciju i koordinaciju provedbe pravnog, komercijalnog i tehničkog due diligencea
U sklopu financijskog due diligencea ćemo napraviti:
 • Analizu odabranih financijskih omjera:
  • Likvidnosti (tekući omjer, koeficijent ubrzane likvidnosti, gotovisnki omjer)
  • Aktivnosti (obrtaj ukupne imovine, obrtaj potraživanja i razdoblje naplate, obrtaj tekućih obveza i razdoblje plaćanja, obrtaj zaliha u danima, operativni ciklus u danima, gotovinski ciklus u danima
  • Profitabilnosti (bruto marža, EBITDA marža, neto profitna marža, prinos na imovinu, prinos na vlasnički kapital, prinos na investirani kapital, DuPont analiza)
  • Zaduženosti (neto dug u odnosu na EBITDA, koeficijent ukupne zaduženosti, omjer duga i vlasničkog kapitala, omjer pokrića fiksnih troškova financiranja)
 • Analizu strukture, trendova, održivosti, rizika i relativne pozicije za sljedeće kategorije:
  • Prihodi (po proizvodima, vrstama usluga, prodajnim mjestima, profitnim centrima ili drugim relevantnim poslovnim oblicima)
  • Bruto dobit i marže
  • Operativne troškove i EBITDA
  • Amortizaciju i EBIT
  • Troškove financiranja
  • Porez (efektivne stope poreza na dobit)
  • Potraživanja i zalihe
  • Fiksne materijalne i nematerijalne imovine
  • Obveza prema dobavljačima i ostale nekamatonosne obveze
  • Kratkoročni i dugoročni dug
  • Operativni, investicijski, financijski i slobodni novčani tok
 • U sklopu financijskog due diligencea bi pored detaljne financijske analize trebali identificirati moguće probleme i rizike poput nenaplativosti potraživanja, kurentnosti i fer procjene vrijednosti zaliha, mogućeg umanjenja vrijednosti fiksne imovine, mogućih poreznih obveza zbog prikaza izdataka kao troškova umjesto njihova kapitaliziranja ili bilo kojeg drugog razloga, stanje neproknjiženih obveza, potencijalnog nastanka obveza na temelju danih garancija, planiranog ili obavljenog restrukturiranja itd.