Provedba financijskog due diligencea

Financijska analiza poslovanja Targeta

 • U sklopu financijske analize napraviti će se strukturirani prikaz trendova, interpretacija vrijednosti i implikacije povijesnih rezultata s naglaskom na:
  • Obrtaj imovine, dane vezivanja zaliha, dane naplate potraživanja i dane plaćanja operativnih obveza.
  • Tekući omjer i ubrzanu likvidnost.
  • Strukturu prihoda i troškova prodanih proizvoda vezanih uz kategoriju proizvoda, pojedinog kupca ili grupu kupaca, kanale prodaje i/li geografsko područje, kao i trendove u bruto profitnoj marži na razini svakog promatranog segmenta.
  • Strukturu fiksnih operativnih troškova (OPEX) i njihova logična kategorizacija kako bi se razumjelo utjecaj svake pojedine kategorije na EBITDA-u.
  • Normalizaciju EBITDA-e analizirajući eventualne jednokratne prihode i troškove kako bi se utvrdio njihov utjecaj na EBITDA-u i EBITDA maržu, te naposljetku utjecaj ostalih operativnih prihoda (dakle onih koji nisu prihodi od prodaje) na povijesnu EBITDA-u (npr. utjecaj prodaje imovine, prihoda od najmova itd.).
  • Strukturu kapitala, kretanje neto duga, omjer odabranih pokazatelja zarade i duga, omjer duga i novčanog toka te pokriće fiksnih troškova financiranja.
  • Analizu operativnog i gotovinskog ciklusa u danima, te koliko su promjene u neto obrtnom kapitalu doprinosile operativnom novčanom toku.
  • Analizu strukture i stupanj iskoristivosti dugotrajne imovine, povijesni CAPEX i potrebe za dodatnim CAPEX-om u budućnosti.
  • Identifikaciju neoperativne imovine, te može li ju se eventualno prodati ili staviti u funkciju.
  • Analizu strukture operativnog, investicijskog, financijskog i slobodnog novčanog toka.
  • Usklađenost korištenih računovodstvenih politika s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.
  • "Kvalitetu" računovodstva.
  • Utjecaj interkompanijskih transakcija na poslovanje i utjecaj njihove eventualne eliminacije na buduće poslovanje.

Provedba poreznog due diligencea

Porezna analiza poslovanja Targeta

 • Porez na dobit:
  • Pregled i analiza poreznih prijava te konta troškova s naglaskom na porezno nepriznate troškove.
  • Pregled i analiza korištenih poreznih olakšica te poreznih ušteda koje proizlaze iz korištenja istih.
  • Analiza transakcija s povezanim društvima i potencijalnih rizika koji proizlaze iz toga.
  • Pregled naknada plaćenih inozemnim primateljima te analiza obračuna poreza po odbitku na isplaćene naknade uključujući provedbu procedura za preferencijalni porezni tretman prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
  • Izračun potencijalnih rizika i obveza poreza na dobit.
 • PDV:
  • Pregled godišnjih i mjesečnih prijava PDV-a te poreznih knjiga i analitičkih konto kartica na kojima su iskazane obveze za PDV i potraživanja za pretporez.
  • Pregled uzorka ulaznih računa s obzirom na formalnu ispravnost i pravo na priznavanje pretporeza.
  • Pregled uzorka izlaznih računa s obzirom na ispravno utvrđivanje osnovice za PDV.
  • Izračun potencijalnih rizika i obveza PDV-a.
 • Porez na dohodak i doprinosi:
  • Usporedba mjesečnih ID obrazaca s knjiženjima na kontima obveza i troškova plaća.
  • Kontrola obračuna dohotka od nesamostalnog rada te analiza poreznog tretmana dohotka u naravi.
  • Pregled naknada odobrenih zaposlenicima (npr. božićnica, regres za godišnji odmor, prijevoz s posla i na posao i sl.).
  • Analiza plaćenih naknada prema ugovorima o djelu i autorskim ugovorima.
  • Izračun potencijalnih rizika i obveza poreza na dohodak.
 • Ostala porezna pitanja:
  • Pregled provedenih poreznih nadzora te analiza utvrđenih obveza kao rezultata tih nadzora.
  • Analiza situacija koje nisu jasno određene poreznim zakonima te potencijalnih rizika koji bi mogli nastati u slučaju poreznog nadzora.

Provedba pravnog due diligencea

Pravna analiza poslovanja Targeta

 • Statusna pitanja:
  • Ustrojstvo i osnivanje
  • Valjani unos nekretnina i opreme u društvo
  • Odluke Glavne Skupštine, NO i Uprave
 • Imovina:
  • Posjed i vlasništvo nad nekretninama i pripadajući tereti
  • Urbanističko-građevinska pitanja (lokacijske, građevne i uporabne dozvole)
  • Koncesije i suglasnosti
  • Vlasništvo i posjed nad pokretninama i pravima
 • Sudski postupci:
  • Statusi i vjerojatni ishodi
 • Materijalni ugovori i pravni odnosi:
  • Zakupi
  • Osiguranje
  • Zajmovi i krediti
  • Ugovori s dobavljačima i kupcima
  • Ugovori o uslugama i djelu
  • Ostali materijalni ugovori
 • Radno pravna pitanja:
  • Ugovori o radu i menadžerski ugovori
  • Pravilnik o radu
  • Kolektivni ugovori
 • Ostala pravna pitanja:
  • Intelektualno vlasništvo, brend, tržišno natjecanje, subvencije, industrijsko vlasništvo itd.