Sve strateške odluke kompanije će se u određenom trenutku reflektirati na financijskim indikatorima. U nastavku je dio strateških odluka koje uvelike utječu na vlasničku poziciju i/ili na projicirane financijske rezultate poslovanja. GRUBIŠIĆ & Partneri će Vam pomoći u evaluaciji odabrenih strateških opcija kako bi se odluka vezana za iste donijela temeljem relevantnih analiza i prosudbi (više detalja o svakoj od navedenih opcija se nalazi u dijelu koji se odnosi na detaljni opis usluga).

Odabrana područja evaluacije strateških opcija:
  • Ulazak strateškog ili financijskog investitora u suvlasništvo
  • Prodaja kompanije
  • Akvizicija drugih biznisa
  • Odabir načina financiranja (dug ili vlasnički kapital)
  • Restrukturiranje / refinanciranje duga
  • Spajanje kompanija iz grupacije u jednu pravnu osobu ili izdvajanje dijelova poslovanja u zasebne pravne cijeline
  • Prijenos vlasništva između kompanija i/ili fizičkih osoba
  • Tretman neoperativne imovine
  • Investiranje u proizvodne ili distributivne kapacitete uključujući proširenje ili promjenu strukture portfelja proizvoda i usluga
  • Modeliranje i simulacija različitih scenarija razvoja poslovanja s kvantificiranim efektima na projicirani račun dobiti i gubitka, bilancu i novčani tok kompanije