Primjer usluga u sklopu vođenja projekta prodaje kompanije ili dokapitalizacije od strane strateškog ili financijskog investitora

Priprema transakcije, izrada informacijskog memoranduma i liste potencijalnih investitora

Priprema transakcije, izrada informacijskog memoranduma i liste potencijalnih investitora

 • Kreiranje optimalne strukture Transakcije
 • Izrada liste potencijalnih investitora
 • Izrada inicijalne transakcijske dokumentacije
  • Teaser (dokument s inicijalnim informacijama o predmetu Transakcije)
  • Ugovor o čuvanju povjerljivih podataka

Izrada informacijskog memoranduma

 • Informacijski memorandum je dokument s detaljnim podacima o predmetu Transakcije koji između ostalog uključuje:
  • Pregled tržišta (veličina, trendovi, potencijal rasta), tržišni udjeli, opis konkurenata, barijere za ulazak na tržište novih konkurenata itd.
  • Pregled proizvoda i usluga, proizvodne lokacije i kapaciteti, prodajni i distributivni kanali, struktura kupaca, itd.
  • Menadžment i SWOT analizu (snage, slabosti, prilike, prijetnje)
  • Povijesna financijska izvješća, analizu prihoda, troškova, imovine i obveza
  • Poslovni plan i financijske projekcije
  • Ostali podaci, informacije i analize relevantni za Transakciju

Pristup i komunikacija s potencijalnim investitorima

 • Uspostavljanje početnog kontakta s investitorima
 • Potpisivanje ugovora o povjerljivosti i slanje teasera investitorima
 • Zaprimanje povratnih informacija i zahtjeva investitora za detaljnim podacima (informacijskim memorandumom)
 • Distribuiranje informacijskog memoranduma zainteresiranim investitorima
 • Održavanje stalne komunikacije s investitorima i odgovaranje na upite

Pregovaranje osnovih elemenata i uvjeta transakcije te priprema za provedbu due diligencea

Savjetovanje kod dogovaranja uvjeta neobvezujućih ponuda

 • Neobvezujuće ponude dolaze u obliku Memoranduma o razumijevanju, Pisma namjere ili najčešće Term Sheeta, a prije početka due diligencea, što ovisno o vrsti investitora i tipu transakcije najčešće uključuje:
  • Strukturu transakcije
  • Period ekskluziviteta u pregovorima i provođenju due diligencea
  • Raspon valuacije i pretpostavke na temelju kojih se utvrđuje
  • Trajanje procesa i način podjele troškova
  • Strukturu, dinamiku i način plaćanja (gotovina, udjeli, earnout tj. zadržani dio dogovorene cijene, varijable za utvrđivanje earnouta, itd.)
  • Uvjete za dodatno financiranje (dokapitalizaciju) u razdobljima nakon ulaska investitora
  •  Prava kupca i prodavatelja u slučaju prodaje udjela od strane jednog od njih (npr. drag-along pravo, tag-along pravo itd.)
  • Lock-up period (eventualna zabrana prodaje udjela tijekom određenog perioda)
  • Osnove tj. okvir dioničarskog ugovora
  • Zastupljenost kupca i prodavatelja u menadžmentu i nadzornom odboru
  • Strategiju izlaska kupca i/li prodavatelja iz vlasništva (izlazak na burzu, prodaja strateškom kupcu ili financijskom investitoru, vremenski period itd.)
  • Ostale elemente neobvezujuće ponude koji su bitni za provođenje konkretne transakcije

Priprema i provedba due diligencea

 • Organizacija i koordinacija provedbe due diligencea od strane investitora što uključuje:
  • Prikupljanje dokumentacije za due diligence
  • Organizaciju data rooma odnosno "sobe s podacima" u kojoj će se potencijalnom kupcu u sklopu due diligencea na uvid staviti relevantna pravna, tehnička, komercijalna i financijska dokumentacija
  • Koordiniranje i nadgledanje procesa due diligencea
  • Pripremanje materijala i menadžmenta za sastanke sa zainteresiranim investitorima u sklopu due diligencea
  • Odgovoranje na dodatna pitanja i distribuciju dodatnih dokumenata zainteresiranim investitorima po završetku due diligencea

Jamstva i garancije, tretman stavki proizašlih iz due diligencea, konačna valuacija, kupoprodajni i dioničarski ugovor

Savjetovanje u finalnim pregovorima

 • Savjetovanje u finalnim pregovorima najčešće uključuje:
  • Tekst kupoprodajnog ili sličnog ugovora
  • Representations and warranties (jamstva i garancije u slučaju ostvarenja rizičnih događaja)
  • Tretman pojedinih stavki proizašlih iz due diligencea
  • Dogovaranje konačne valuacije i earnouta (zadržanog dijela cijene ovisnog o rezultatima poslovanja ili drugim parametrima)
  • Ugovore s menadžmentom ukoliko se radi o vlasnicima koji ostaju u vlasničkoj strukturi
  • Ostale elemente bitne za zaključenje Transakcije