Primjer usluga u sklopu financijskog restrukturiranja

Detaljna financijska analiza, identifikacija i pomoć pri provedbi mjera za poboljšanje novčanog toka te restrukturiranje kreditnih obveza

Izrada detaljne financijske analize i projekcija poslovanja

 • Aktivnost, likvidnost, operativna i financijska poluga, te prinos na investirani kapital
 • Profitabilnost na razini proizvoda
 • Povijesni neto obrtni kapital, dugotrajna imovina i CAPEX
 • Povijesni operativni, investicijski, financijski i slobodni novčani tok
 • Projekcije prihoda i EBITDA-e
 • Projekcije ulaganja u obrtni kapital i investicija u dugoročnu imovinu
 • Projekcije duga i kamata
 • Projekcija slobodnog novčanog toka i gotovinskog jaza (potrebe za eksternim izvorom financiranja)
 • Provedba analize osjetljivosti i analize scenarija

Identifikacija područja za poboljšanje novčanog toka

 • Utvrđivanje optimalnog portfelja proizvoda i usluga temeljem analize stvarne profitabilnosti i buduće perspektive
 • Identifikacija konkretnih područja i mjera za optimizaciju operativnih troškova
 • Način tretiranja neoperativne imovine
 • Utvrđivanje konkretnih mjera za poboljšanje upravljanja neto obrtnim kapitalom
 • Pomoć u ispravnoj evaluaciji isplativosti postojećih prijedloga investicija u dugoročnu imovinu
 • Kreiranje liste konkretnih poteza i zaduženja na individualnoj razini i aktivna pomoć u njihovoj provedbi

Restrukturiranje postojećih (kreditnih) obveza

 • Prezentiranje detaljnog plana financijskim institucijama s objašnjenjem bitnih pretpostavki i elaboriranjem interno poduzetih mjera u svrhu optimizacije i prilagodbe novonastalim uvjetima na tržištu.
 • Razrada konkretnih prijedloga i zahtjeva financijskim institucijama i/li drugim vjerovnicima sa svrhom:
  • refinanciranja postojećih kredita/leasinga i/li
  • promjene strukture duga u oblik koji je privatljiviji s aspekta ročnosti i/li
  • prilagodbe kamatnih stopa i/li
  • dobivanja grace perioda i/li
  • ulaska u sale & lease back aranžman i/li
  • zamjene postojećeg kreditora novim kreditorom i/li pribavljanja dodatnih kreditnih sredstava
 • Nadopuna ili modifikacija plana i financijskog modela u skladu sa zahtjevima kreditorima, a u svrhu provedbe restrukturiranja postojećeg duga ili pribavljanja dodatnih kreditnih sredstava.