Primjer usluga u sklopu izrade financijske analize i procjene vrijednosti biznisa

Analiza na korporativnoj razini odnosno na razini profitnog ili troškovnog centra

Aktivnost i likvidnost

 • Pokazatelji aktivnosti (obrtaj imovine, dani vezivanja zaliha, dani naplate potraživanja, dani plaćanja operativnih obveza). Uz navedeno, posebna pažnja će se posvetiti danima naplate od pojedinih kupaca u usporedbi s profitabilnošću kupca, sezonalnosti potraživanja, stupnju njihove naplativosti i strukturi po ročnosti. Kod zaliha će se promatrati obrtaj na razini pojedine kategorije proizvoda, odnos između profitabilnosti kategorije proizvoda i obrtaja zaliha istih proizvoda, dok će se kod dobavljača analizirati odnos između volumena nabave od pojedinih dobavljača, financijskih uvjeta pod kojima se vrši nabava i prosječnog razdoblja naplate.
 • Pokazatelji likvidnosti (tekući omjer, ubrzana likvidnost, gotovinski omjer).

Profitabilnost

 • Pokazatelji profitabilnosti do razine bruto dobiti (bruto profitna marža). Posebna pažnja će se posvetiti strukturi prihoda i troškova prodanih proizvoda vezanih uz kategoriju proizvoda, pojedinog kupca ili grupu kupaca, kanale prodaje i/li geografsko područje, kao i trendovi u bruto profitnoj marži na razini svakog promatranog segmenta. Nadalje, detaljno će se analizirati doprinos svake kategorije proizvoda ukupnoj bruto dobiti.
 • Pokazatelji profitabilnosti do razine EBITDA (EBITDA marža). Analizirati će se struktura fiksnih operativnih troškova (OPEX) i napraviti njihova logična kategorizacija kako bi se razumjelo utjecaj svake pojedine kategorije na EBITDA-u.
 • Normalizacija bruto dobiti i EBITDA-e te pripadajućih marži. Analizom operativnih troškova će se utvrditi iznos tih troškova koje po svojoj prirodi treba reklasificirati u troškove prodanih proizvoda kako bi se dobilo točniju kalkulaciju bruto dobiti odnosno marže. Nadalje, analizirati će se postojanje eventualnih jednokratnih prihoda i troškova kako bi se utvrdio njihov utjecaj na EBITDA-u i EBITDA maržu, te naposljetku utjecaj ostalih operativnih prihoda (dakle onih koji nisu prihodi od prodaje) na povijesnu EBITDA-u (npr. utjecaj prodaje imovine, prihoda od najmova, otpuštenih rezervacija, itd.).
 • Pokazatelji profitabilnosti ispod razine EBITDA-e (EBIT i neto profitna marža). Analizirati će se konzistentnost politike amortizacije i struktura troškova financiranja kako bi se dobilo čistu operativnu zaradu i neto dobit.

Prinos na investirani kapital

 • Du Pont analiza. Pokazatelji profitabilnosti korištenih sredstava mjereno prinosom na imovinu (ROA), prinosom na vlasnički kapital (ROE) i prinosom na ukupni investirani kapital (ROIC). Svaki od navedenih pokazatelja će biti raščlanjen na ključne komponente kako bi se identificiralo koliki je utjecaj svake od komponenti na iznos pojedinog pokazatelja (npr. ROE će biti promatran kao umnožak: obrtaj imovine x neto profitna marža x multiplikator vlasničkog kapitala). Navedenim pristupom će se bolje razumjeti gdje su eventualna područja za poboljšanje pojedinog indikatora.

Operativna i financijska poluga

 • Pokazatelji zaduženosti (struktura kapitala, kretanje neto duga, omjer odabranih pokazatelja zarade i duga, omjer duga i novčanog toka, pokriće fiksnih troškova financiranja).
 • Operativna i financijska poluga. Izračunati će se (i) stupanj operativne poluge koji mjeri postotnu promjenu u operativnoj zaradi u slučaju promjene prihoda za 1% (testira se utjecaj fiksnih operativnih troškova na operativnu profitabilnost), te (ii) stupanj financijske poluge koji mjeri postotnu promjenu u neto profitu u slučaju promjene operativne zarade za 1% (testira se utjecaj fiksnih troškova financiranja na neto profit).

Neto obrtni kapital

 • Neto obrtni kapital. Poseban naglasak će se staviti na analizu operativnog i gotovinskog ciklusa u danima, te koliko su promjene u neto obrtnom kapitalu doprinosile operativnom novčanom toku. Nadalje, kvantificirati će se koliko bi eventualne promjene u danima naplate, vezivanju zaliha i danima plaćanja operativnih obveza imale utjecaja na poziciju neto obrtnog kapitala.

Dugotrajna imovina i CAPEX

 • Struktura dugotrajne imovine i kapitalna ulaganja (CAPEX). Analizirati će struktura i stupanj iskoristivosti dugotrajne imovine, povijesni CAPEX i potrebe za za dodatnim CAPEX-om u budućnosti.
 • Identifikacija neoperativne imovine. Intencija je utvrditi u kojoj mjeri imovina doprinosi generiranju operativnog novčanog toka kako bi se identificiralo koji je udjel neoperativne imovine u ukupnoj imovini, te može li ju se eventualno prodati ili staviti u funkciju.

Novčani tok

 • Struktura novčanog toka (operativni, investicijski, financijski i slobodni novčan tok). Naglasak će biti na identifikaciji i razumijevanju strukture operativnog novčanog toka kako bi se utvrdilo koliki dio operativnog novčanog toka dolazi iz bazične operativne profitabilnosti (EBITDA – porez na dobit) u usporedbi s promjenama u neto obrtnom kapitalu. Nadalje, kod slobodnog novčanog toka fokus će biti na analizi njegove dostatnosti za servisiranje kamata, glavnica i eventualnu isplatu dividendi.

Izrada detaljnih financijskih projekcija

Projekcije prihoda i EBITDA-e

 • Projekcije bruto dobiti za sve kategorije proizvoda (količine, prosječne cijene, bruto profitna marža) uz dokumetiranje i objašnjenje svih bitnih pretpostavki. Projekcije bruto dobiti će biti napravljene na način da se projicirani brojevi mogu lako uspoređivati s povijesnim pokazateljima.
 • Projekcije operativnih troškova po svim profitnim i troškovnim centrima po glavnim kategorijama OPEX-a.

Projekcija neto obrtnog kapitala

 • Projekcije potraživanja od kupaca na temelju pretpostavljenih dana naplate potraživanja, projekcije zaliha na temelju pretpostavljnih dana vezivanja zaliha, te projekcije ostale kratkoročne imovine(izuzev gotovine) na temelju pretpostavke o njenom udjelu u prihodima ili druge adekvatne metodologije.
 • Projekcije obveza prema dobavljačima na temelju pretpostavljenog dana plaćanja obveza prema dobavljačima, te projekcije ostalih kratkoročnih obveza (izuzev kratkoročnog duga) na temelju pretpostavke o njihovu udjelu u ukupnim troškovima ili druge adekvatne metodologije.

Projekcija dugoročne imovine

 • Projekcije kapitalnih ulaganja po glavnim segmentima (zemljišta, zgrade, strojevi, transportna sredstva, software, akvizicija drugih tvrtki itd.) na temelju pretpostavki vezanih uz potrebu zamjene dotrajale imovine novom imovinom i/li potrebe za dodatnim ulaganjima kako bi se podržalo planirane projekcije prihoda.
 • Projekcija prihoda od dezinvestiranja (prodaja dijela poslovanja, prodaja neoperativne imovine i sl.).
 • Projekcija tekuće i akumulirane amortizacije na temelju zakonski propisanih stopa amortizacije za pojedinu vrstu dugotrajne imovine.

Projekcija duga i troškova kamata

 • Projekcije dugoročnog duga na temelju postojećeg otplatnog plana glavnice i/li pretpostavki vezanih uz nove uvjete zaduženja na postojeći dugoročni dug (refinanciranje, reprogram ili sl.) i/li pretvaranja kratkoročnog duga u dugoročni dug i/li pretpostavki vezanih uz pribavljanje dodatnog duga za financiranje poslovanja.
 • Projekcije kratkoročnog duga na temelju postojećeg otplatnog plana glavnice i/li pretpostavki vezanih uz nove uvjete zaduženja na postojeći kratkoročni dug kroz refinanciranje i/li pretvaranje kratkoročnog duga u dugoročni dug i/li pretpostavki vezanih uz pribavljanje dodatnog kratkoročnog duga za financiranje neto obrtnog kapitala.
 • Projekcija troškova kamata na temelju postojećeg otplatnog plana kamata prilagođenog za planirane promjene uvjeta financiranja proizašlih iz restrukturiranja postojećih dugova i/li pribavljanja dodatnog duga.

Projekcija ostalih dugoročnih obveza i vlasničkog kapitala

 • Projekcije ostalih dugoročnih obveza na temelju pretpostavki vezanih uz njihov udjel u ukupnim troškovima i/li kao odnos spram ukupnih izvora financiranja i/li primjenom druge adekvatne metodologije.
 • Projekcije vlasničkog kapitala na temelju pretpostavki vezanih uz reinvestiranje dobiti i isplatu dividende te planiranih dokapitalizacija.

Analiza osjetljivosti i scenarija

 • Provedba analize osjetljivosti što podrazumijeva identifikaciju ključnih varijabli u RDG-u i bilanci te pokretača njihovih vrijednosti s kvantificiranim efektima na projicirana financijska izvješća, s posebnim naglaskom na projicirani slobodni novčani tok.
 • Provedba analize scenarija što podrazumijeva identifikaciju optimističnog, realnog i pesimističnog scenarija s kvantificiranim efektima na projicirani novčani tok i sposobnost kompanije da iz operativnog poslovanja servisira postojeće dugove.

Utvrđivanje potrebe za eksternim izvorom financiranja

 • Utvrđivanje pod kojim scenarijem će postojati potreba, u kojem iznosu i u kojem vremenskom periodu za dodatnim vanjskim izvorima financiranja (dužnički ili vlasnički kapital).

Procjena vrijednosti biznisa i vlasničkog kapitala uključujući evaluaciju strateških opcija

Financijski model

 • Izrada detaljnog financijskog modela koristeći ranije navedene elemente, u sklopu kojeg će posljedično biti projekcija računa dobiti i gubitka, bilance te operativnog, investicijskog, financijskog i slobodnog novčanog toka. Istovjetni sadržaj svih izvješća će se koristiti kod prikaza povijesnih i projiciranih stavki radi usporedivosti.

Valuacija biznisa

 • Utvrđivanje adekvatne diskontne stope (ponderiranog prosječnog troška vlasničkog i dužničkog kapitala).
 • Utvrđivanje adekvatne dugoročne ciljane strukture kapitala (udjel duga vs udjel vlasničkog kapitala).
 • Izračun terminalne vrijednosti upotrebom metode (i) EBITDA multiplikatora, (ii) Gordonovog modela stalnog rasta, te (iii) perpetuiteta.
 • Analiza osjetljivosti procijenjene vrijednosti na promjene u diskontnoj stopi i terminalnoj vrijednosti.
 • Konačni rezultat valuacije metodom diskontiranog slobodnog novčanog toka.

Evaluacija strateških opcija s menadžmentom

 • Proširenje postojećeg portfelja usluga u sklopu postojeće organizacije ili njihovo izdvajanje (u pravnom, organizacijskom, vlasničkom ili nekom drugom smislu)
 • Odabir načina financiranja daljeg rasta (dug vs vlasnički kapital)
 • Djelomična i/li potpuna prodaja udjela strateškom ili financijskom ulagaču
 • Tretman neoperativne imovine
 • Ostali strateški aspekti proizašli iz financijske analize