Primjer usluga kod vođenja projekta i savjetovanja u procesu akvizicije ciljnog društva

Izrada term sheeta i savjetovanje u pregovorima osnovnih uvjeta za provedbu akvizicije ciljnog društva tj. Targeta

Izrada dokumenta s osnovnim elementima Transakcije (Term sheet)

 • Kreiranje inicijalne strukture transakcije, uključujući, ali ne ograničavajući se na preuzimanje (dijela) imovine Targeta, preuzimanje vlasništva nad udjelima Targeta, izdvajanje poslovne cjeline Targeta itd.
 • Period ekskluziviteta za kupca u vođenju pregovora.
 • Raspon valuacije i pretpostavljeni vlasnički udjeli nakon završetka Transakcije.
 • Stavke interkompanijskih pozajmica i neto obrtnog kapitala u trenutku preuzimanja.
 • Zadržani dio kupoprodajne cijene (earnout) i varijable za određivanje isplate zadržanog dijela cijene
 • Poslovanje s povezanim društvima Targeta kao kupcima ili dobavljačima Targeta nakon preuzimanja od strane kupca.
 • Raspolaganje udjelima nakon preuzimanja (lock-up period ili slično).
 • Pravo prvokupa kupca i prodavatelja.
 • Drag-along i Tag-along prava (prava kupca i prodavatelja u slučaju prodaje udjela od strane jednog od njih).
 • Uvjeti za provedbu due diligencea.
 • Tretman postojećeg menadžmenta.
 • Klauzule o međusobnom (ne)natjecanju (non-compete odredbe).
 • Call opcija (opcija kupnje od strane) prodavatelja ili kupca.
 • Put opcija (opcija prodaje od strane) prodavatelja ili kupca.
 • Tretman neoperativne imovine i netemeljnog poslovanja.
 • Jamstva i garancije prodavatelja.
 • Dodatno financiranje u razdobljima nakon završetka Transakcije.
 • Zastupljenost kupca i prodavatelja u menadžmentu i nadzornom odboru.
 • Plan preuzimanja udjela od manjinskih dioničara.
 • Ostali elementi Transakcije ovisno o specifičnostima bitnim za poslovanje Targeta, te uvažavajući postojeću poziciju prodavatelja i kupca.

Savjetovanje u pregovorima Term sheeta

 • Komunikacija s prodavateljem i njegovim savjetnicima te nadopuna i pojašnjavanje svih stavki predloženog Term sheeta.
 • Savjetovanje u pregovorima svake pojedine stavke Term sheeta s objašnjem mogućih utjecaja na poziciju kupca.
 • Kreiranje optimalnog paketa tj. najbolje kombinacije svih elemenata Term sheeta koji će u najboljoj mjeri štiti interese kupca, istovremeno adresirajući interese prodavatelja na način da se transakcijski proces dovede u narednu fazu (due diligence).

Priprema due diligencea i izrada konačne valuacije ciljnog društva

Priprema due diligencea

 • Sastavljanje liste potrebnih dokumenata koji se odnose na financijske, porezne, pravne, komercijalne i tehničke aspekte poslovanja Targeta.
 • Organizacija adekvatnog pristupa sobi s podacima (data roomu).
 • Dogovoranje opsega usluga i angažiranje poreznih i pravnih savjetnika u svim državama u kojima Target odvija svoje poslovanje mimo Hrvatske te koordiniranje njihova rada (Grubišić & Partneri u potpunosti odgovara za postupanje svih angažiranih trećih strana).

Provedba due diligencea

 • Provedba financijske analize poslovanja.
 • Provedba porezne analize poslovanja.
 • Provedba pravne analize poslovanja.
 • Komunikacija materijalnih aspekata i rezultata due diligencea tijekom provedbe due diligencea kao svojevrsni "rani signal" evenutalnih problematičnih stavki.
 • Koordinacija rada svih uključenih strana na due diligenceu od strane kupca.
 • Izrada liste ključnih identificiranih rizika u sklopu due diligencea.
 • Izrada prijedloga i načina tretmana problematičnih stavki proizašlih iz due diligencea i njihova prezentacija prodavatelju po odobrenju kupca.

Utvrđivanje konačne valuacije Targeta

 • Projekcija računa dobiti i gubitka Targeta.
 • Projekcija bilance Targeta.
 • Projekcija operativnog, investicijskog, financijskog i slobodnog novčanog toka Targeta.
 • Valuacija Targeta.

Strukturiranje, pregovaranje sadržaja transakcijske dokumentacije i kontrola ispunjavanja finalnih preduvjeta za izvršenje transakcije

Izrada konačne strukture Transakcije i Transakcijske dokumentacije

 • Utvrđivanje konačne strukture Transakcije na temelju provedenog due diligencea.
 • Izrada prijedloga kupoprodajnog ugovora (SPA).
 • Izrada prijedloga ugovora o prijenosu udjela u svrhu upisa u nadležni Trgovački sud.
 • Izrada prijedloga ugovora s menadžmentom.
 • Izrada prijedloga ugovora o poslovanju Targeta s povezanim društvima koja su bila kupci ili dobavljači Targeta prije preuzimanja od strane kupca.
 • Izrada pravne dokumentacije u svrhu tretiranja bitnih stavki proizašlih iz due diligencea i/li dijelova imovine (obveza) koja imaju poseban tretman u sklopu provedbe Transakcije.

Savjetovanje u pregovorima uvjeta iz Transakcijske dokumentacije

 • Savjetovanje u pregovorima oko svih financijsko-pravnih aspekata kupoprodajnog ugovora.
 • Savjetovanje u financijsko-pravnim aspektima ugovora s ključnim zaposlenicima Targeta koji trebaju ostati na pozicijama tijekom određenog perioda nakon akvizicije Targeta.
 • Savjetovanje u pregovoranju finalnih preduvjeta (Conditions Precedent ili skraćeno CP) koje prodavatelj (ili kupac) treba ispuniti po potpisivanju Transakcije, a kao uvjet za završetak Transakcije (isplatu prodavatelja od strane kupca).

Organizacija potpisivanja Transakcije i verifikacija izvršenja CP-jeva

 • Priprema Transakcijske dokumentacije i organiziranje potpisivanja Transakcije kod javnog bilježnika.
 • Predaja relevantne dokumentacije nadležnim državnim tijelima.
 • Verifikacija ispunjenja finalnih preduvjeta od strane prodavatelja potrebnih za završetak Transakcije (isplatu od strane kupca).